Fokuspunkter vedrørende undervisningen de sidste 2 år

Hvert forår fastlægger lærergruppen nogle områder vedrørende undervisningen, som der skal være ekstra fokus på i det kommende skoleår, områder der efterfølgende bliver evalueret et år efter i samarbejde med bestyrelsen. 

I de sidste to år har vi arbejdet med følgende punkter: 

 1. Integrere skoven mere i undervisningen
 2. Skabe mere kreativitet på skolen
 3. Projekt 8. klasse
 4. VAKS
 5. Udetid

Ad. 1.

På lærermøder og pæd. eftermiddage i foråret 2008 diskuteredes det, hvordan man kunne integrere vores nærliggende skov mere i undervisningen. Utallige undersøgelser viser, at nogle børn lærer bedre, når de bliver hevet ud af det kendte klasseværelse og placeret et andet sted. Vi er så heldige, at skolen nærmest er omgivet af skov, så ideen var oplagt.

Der blev aftalt, at der skulle skabes plads i det nye skema til at kunne bruge mere tid i skoven, uden at man ’skulle pakke sammen’ midt i et undervisningsforløb. Skoleåret 08/09 blev et år, hvor vi forsøgte at finde det rigtige leje for skovundervisningen.

I foråret blev det vedtaget, at skoven hvert år skulle medtages i mindst en af vores 4 emneuger.

Der er ingen tvivl om, at vores børn nyder turene i skoven, men det har været vanskeligt at finde den rigtige måde at inkludere skoven i vores undervisning. Når vi evaluerer på de emneuger, hvor skoven er med i planlægningen, giver nogle af børnene udtryk for, at de synes, de lærer bedre, når de på den måde befinder sig i et andet ’rum’ og bruger kroppen samtidig med det faglige arbejde.

Efterfølgende har lærergruppen været på besøg på en nærliggende udeskole for at få inspiration til arbejdet med dette emne fremover.

Ad. 2.

I skoleåret 09/10 var der fokus på at styrke børnenes kreativitet og generelt skabe mere kreativitet på skolen. Dette kan man selvfølgelig gøre ved at give mere plads på skemaet til de praktiske/musiske fag, men også ved at hente inspiration udefra. Der blev taget en beslutning om, at skolen skulle bære præg af at være et kreativt sted for børn og voksne. Det var vigtigt, at det kreative blev synligt. I dag er aulaen altid ét stort udstillingssted for kreative produkter fra stort set alle fag på skolen. 

I efteråret 09 var skolen så heldig at få besøg af kulturkaravanen, som sammen med børnene skabte kunst i alle afskygninger. Lige fra fortællinger, drama og til billedkunst.

Arbejdet med Kulturkaravanen strakte sig over et længere forløb.

I foråret 10 fik vi en dag besøg af musikere og en billedkunstner, der sammen med børnene skabte billeder i samspil med musikken. 

Efter at have evalueret forløbene på lærermøde og i klasserne sammen med børnene, er der fra alle sider en klar tilbagemelding, der siger, at vi VIL det kreative her på stedet, og vi har også i det efterfølgende skoleår kunnet byde på ’Mærkelig Kunst’, besøg af en sangkomponist, koncert med efterskole m.m. 

Ad. 3.

Gennem længere tid har der været snak om, at man gerne ville undersøge mulighederne for en 8. klasse. I skoleåret 10/11 blev disse muligheder så undersøgt grundigt af en arbejdsgruppe fra lærergruppen. Arbejdsgruppen skulle se på det rent praktiske i forbindelse med skema osv. i forbindelse med oprettelse af en 8. klasse, men også på hvad det ville have af betydning for vores skole og stedets værdier. Kort sagt: kunne vores skole rumme en ekstra klasse med store elever.

Efter endt arbejde fremlagde arbejdsgruppen projektet for lærergruppen, bestyrelsen og til sidst elev- og forældregruppen. Efter en evaluering af projektet er det blevet bestemt, at der fremover skal tilbydes en 8. klasse på Hover-Torsted Friskole.

Ad 4.

Skolen besluttede sig for i 2010 at anskaffe sig undervisningsmaterialet VAKS, som et led i at optimere specialundervisningen og give de elever, der måtte have brug for det nogle redskaber, de kunne bruge i forbindelse med læsning og stavning. Gennem efterårets og forårets individuelle læseprøver kan vi nu se, at specialundervisningen generelt er blevet styrket – en af grundene dertil er helt klart brugen af VAKS. 

Ad. 5

I skoleåret 2010-2011 bestemte vi os for at forsøge med 4 x ½ times udetid til de yngste børn på skolen. Det skulle ligge først på dagen og give ekstra energi til at klare resten af skoledagen. Denne beslutning blev også taget på baggrund af de mange undersøgelser, der er blevet lavet med henblik på optimering af læring gennem korte, daglige udeaktiviteterne. Det er en rigtig god stund på dagen for de yngste børn. Der er liv og glæde om aktiviteterne, der både byder på almindelige lege, der styrker kommunikationen med andre og repeterer de sociale spilleregler + lege, der lægger sig op ad det danskfaglige aspekt.

Fokuspunkter vedrørende undervisningen i skoleåret 11/12:

Her i foråret 2011 har lærergruppen og bestyrelsen diskuteret, hvad der skal arbejdes videre med i det kommende skoleår. Det er blevet bestemt, at man vil arbejde med følgende områder vedrørende den daglige undervisning:

 1. Projekt 8. klasse. Hvordan skaber vi et godt forløb for 8. klasse?
 2. Integrering af IT. Hvordan styrker vi IT i undervisningen? 

Ad. 1

I foråret 2012 stod det klart, at der heller ikke det kommende skoleår på Hover-Torsted Friskole ville være en 8. klasse. Bestyrelsen og ledelsen mener stadig dette er vejen frem for friskolen – både hvad angår elevtilstrømningen og et mere nuanceret skoleliv med en større aldersspredning. Derfor valgte bestyrelsen ved forårets generalforsamling at proklamere, at friskolen nu var en skole med 8. kl. Dvs. helt praktisk sige, at vi regner med, at man fortsætter sit 8. skoleår på friskolen, og hvis ikke man ønsker dette, så skal man udmelde sit barn efter 7. klasse.

Ad. 2

I løbet af skoleåret 11/12 har vi forsøgt at styrke IT-området i undervisningen. Gennem længere tid har der været et ønske om en eller anden form for interaktive tavler, og da pengene var blevet fundet, anskaffede vi os i efteråret et Smartboard til 6.-7. klasses lokale. At skulle overgå til kun at benytte sig af en interaktiv tavle, da den gamle grønne kridttavle i samme ombæring er blevet pillet ned, er i sig selv en udfordring både for lærere og elever, men Smartboardet er blevet flittigt brugt. Vi har stadig brug for at blive inspireret, hvilket kurser i Smartboard kan være nyttige.

I løbet af skoleåret 11/12 er bestyrelsen, ledelsen og lærergruppen blevet enige om at skolens beholdning af bærbare computer trænger til en udskiftning. Gennem forskellige fonde har skolen været så heldig at anskaffe sig penge til nye bærbare computere og 4-5 I-pads. Det er et klart ønske fra personalet, at netop I-pads kan være nyttige i indskolingen og specialundervisningen.

Fokuspunkter vedrørende undervisningen i skoleåret 12/13

Det er næsten selvsagt at sidste skoleårs fokuspunkt:

 1. Projekt 8. klasse. Hvordan skaber vi et godt forløb for 8. klasse - også bliver næste skoleårs fokuspunkt, da der skal arbejdes videre med projektet og forhåbentlig igangsættes en 8. klasse på Hover-Torsted Friskole. Samtidig med dette fokuspunkt vil bestyrelsen, ledelsen og lærergruppen også:
 2. Styrke overgangen fra 7. til 8. klasse og gøre undervisningen mere sammenhængende i de to årgange for at gøre tilvalget af 8. klasse nemmere.

Evaluering af skolens værdier 

Skolens mål for undervisningen er, at børnene bliver hele og positive mennesker. Det mål vil vi nå bl.a. ved at styrke:

 • Deres selvstændighed
 • Deres ansvarlighed over for hinanden og fællesskabet
 • Deres kreativitet
 • Deres åbenhed over for forskelligheder

Når vi så i mål her på Hover-Torsted Friskole?

Er vores elever hele og positive mennesker, når de forlader skolen?

Og er vores elever i stand til at begå sig i et frit demokratisk samfund?

Disse spørgsmål må hele tiden være til debat og være fokuspunkter til alle tider på friskolen. Diskussionen skal være dynamisk og fremadskuende. Vi skal tilpasse os en global verden, men vi skal være sikre på, at målet følger med – det hele positive menneske. 

Det er vigtigt for børnene, at de, når de forlader skolen, er i stand til at tage del i vort samfund. De skal være klar at leve i vores demokratiske kultur, hvor frihed og folkestyre er centrale omdrejningspunkter.

Fokuspunkter fra skolens målsætning evalueret i skoleåret 2010-2011

Som et led i evaluering af skolens målsætning blev følgende punkter evalueret grundigt på forårets pædagogiske dag i lærergruppen. 

De tre første punkter i skolens målsætning, der skal styrkes er: 

’deres selvstændighed’

’deres ansvarlighed over for hinanden og fællesskabet’

’deres kreativitet’

Vi ser jo i vores daglige gang her på skolen, børn der blomstrer, der tør tage ordet, der kan de demokratiske spilleregler. Men hvordan er det, vi forklarer, at det faktisk forholder sig sådan, og hvordan forklarer vi vejen derhen?

Hvis man starter en morgen på vores friskole, vil man møde disse ansvarsfulde børn med det samme. Til morgensang, der afholdes 4 morgener om ugen, er det børnene, der styrer dette arrangement. Lige fra yngste til ældste barn. Det er børnene, der fortæller hvilke sange, der skal synges, spørger efter beskeder og sætter evt. fødselsdagssange i gang. Det er også her, de andre børn har mulighed for at stille spørgsmål til hinanden eller til lærerne eller give hinanden beskeder der vedrører dagen i dag.

Efter morgensang er der enten studietid, trivsel, klassens tid eller summemøde.

I studietiden er der plads til fordybelse, og det er meget fokuserede og koncentrerede børn, der udviser ansvarlighed for egen læring for at bruge et godt brugt udtryk. 

Trivsel er det tidspunkt i ugen, hvor vi arbejder på tværs og styrker sammenholdet med lille og stor. Det er bl.a. her skolevennerne – 0. klasse har en skoleven i 5. eller 6. klasse – tager hinanden i hånden og glæder sig over at lave noget sammen.

En gang i måneden afholdes der summemøde – her diskuteres aktuelle ting i forbindelse med undervisningen og børnenes dagligdag. I den forbindelse er der dagen umiddelbart før summemødet klassens tid, hvor man snakker om aktuelle punkter til dagsordenen.

Børnene får på summemøderne et virkeligt godt indblik i, hvordan vores demokratiske samfund er ’skruet sammen’. At tale efter tur, argumentere for sin sag, diskutere sagligt og bøje sig for demokratiet! Enhver har frihed til sine egne meninger.

I løbet af året afholdes der forskellige arrangementer planlagt af eleverne. Eks. har vi her i foråret afholdt skolens helt egen udgave af børnenes melodi grand prix, MGP. I planlægningen af disse arrangementer udvikler børnene deres selvstændighed og ansvarlighed.

Som der før er omtalt under ’fokuspunkter vedrørende undervisningen’ har vi haft meget fokus på det kreative, og vi er ikke i tvivl om, at vi her på skolen styrker elevernes kreativitet og derigennem bidrager til det hele positive menneske

Kommende fokuspunkter fra skolens målsætning der skal evalueres i skoleåret 2011-2012

Et af friskolens mål for undervisningen er at børnene skal udvikle en ’åbenhed over for forskelligheder’. På forårets pædagogiske weekend diskuterede vi dette mål.

 • Hvordan kan vi styrke den evne hos børnene?
 • Hvordan kan vi evaluere på resultatet?
 • Gør vi nok for at komme til målet?
 • Hvad kan vi gøre for at fremme denne evne?

Åbenhed over for forskelligheder i vores globale verden er et meget vigtigt mål, og der er ingen tvivl om, at vi lige nu gør vores til at børnene bliver fuldt ud kompetente til at være åbne mennesker, men vi kan altid gøre mere. Nogle af de forløb, der har været på skolen, der kunne være med til at styrke denne evne har været: 

 • sponsorløbet – det årlige motionsløb i oktober, som hvert andet år skraber penge sammen til en social velgørenhed. Det har f.eks. været at løbe penge ind til et barns skolegang i Afrika eller løbe penge ind til foreningen Børn med Kræft. Eleverne er selv med til at vælge emnet.
 • IBIS-forløbet – læseraketten der hvert år skydes af landsdækkende for at støtte børns skolegang i u-landene
 • Samarbejdet med andre friskoler i kommunen – gennem temadage og andre arrangementer møder vores elever eleverne fra de andre friskoler
 • Åbenhed over for børn med særlige behov – det er vigtigt for os, at der skal være plads til alle slags mennesker på skolen; også børn der har brug for ekstra hjælp. 

Vi vil i det kommende skoleår lave flere tiltag der kan bidrage til at styrke børnenes åbenhed for forskellighed. Et af tiltagene er at vi 2011-2012 vil forsøge at skaffe flere besøg udefra ind på skolen. Folk, der kan fortælle om andre steder i verdenen, de enten har besøgt eller har boet i.

Om ekstra fokus på dette område i det kommende skoleår vil kunne måles om et års tid, vil vi evaluere i lærergruppen og på lærer-bestyrelsesmøde i foråret 2012.

Fokuspunktet vedrørende skolens målsætning i skoleåret 2011/12

Dette skoleårs fokuspunkt vedrørende skolens målsætning: at børnene på Hover-Torsted Friskole skal udvikle en ’åbenhed over for forskelligheder – har både på et stort fælles forældremøde, lærer- og bestyrelsesmøde og en del lærermøder været genstand for mange gode diskussioner. Gennem skoleåret har der været mange tiltag til at styrke denne værdi. Kort kan nævnes, at 6. – 7. kl. har haft besøg at en gruppe congolesiske flygtninge, hvilket var en meget stor oplevelse for hele skolen. Friskolen har haft besøg af en gruppe soldater, der fortalte om deres ture til Afghanistan, viste deres grej og i øvrigt brugte skolen efter skoletid til øvelse. Flere har været og fortælle på Friskolen om rejser osv.

Som en følge af det store forældremøde vil vi i det nye skoleår sætte 20 minutter af på skemaet til nyheder. Et nyt tiltag som skal være med til at styrke børnenes kendskab til omverdenen, forskelligheder i denne, og ydermere fokus på hvordan samfundet hænger sammen, eks. hvordan demokratiet fungerer, og hvad hver borgers rolle er i dette samfund.

Fra forældrene hører man, at børnene på Friskolen har en naturlig nysgerrighed over for det nye. De er åbne og forstående, når de møder noget de ikke umiddelbart møder hver dag. Når man som ansat på Friskolen er andre steder med børnene, må man bare konstatere, at de ved hvordan man opfører sig, når man forlader de trykke rammer og møder nyt.

Fokuspunkter vedrørende skolens værdier i skoleåret 2012/2013

I indeværende skoleår 2011/12 har skole lavet sin første undervisningsmiljøvurdering. Konklusionen på denne kan man læse mere uddybende andet sted på hjemmesiden, men i bestyrelsen, ledelsen og lærergruppen er man blevet enige om, at det kommende skoleårs fokuspunkt skal være netop et punkt fra denne konklusion:

1. Synliggørelse og evt. udvidelse af den demokratiske proces på Hover-Torsted Friskole

Dette er vedtaget ud fra det synspunkt, at et af skolens vigtigste målsætninger bør være at uddanne børnene til at være hele mennesker, der aktivt deltager i vores demokratiske samfund. Derfor bør demokrati være en vigtig del – også af deres hverdag. Hvordan skulle de ellers lære det?! Vi er ikke i tvivl om, at vi allerede gør meget for at udvikle børnenes demokratiske evner, men vi kan altid blive bedre. Lige nu er børnene en vigtig del af vores morgensamlinger og summemøder, hvor de selv er med til at arrangere og styre disse.

Hvordan kan vi synliggøre vores demokratiske processer på Hover-Torsted Friskole, så eleverne har en oplevelse af, hvad det vil sige at være medbestemmende og demokratisk? 

Kan vi udvide den demokratiske proces på Hover-Torsted Friskole, så der på mange andre områder også er mulighed for at øve sig i at blive en kommende samfundsborger?

(Sidst opdateret mandag d. 18. juni 2012)