Fokuspunkter vedrørende undervisningen i skoleåret 12/13

Det var næsten selvsagt at sidste skoleårs fokuspunkt: 

  1. Projekt 8. klasse. Hvordan skaber vi et godt forløb for 8. klasse - også blev dette skoleårs fokuspunkt, da der skulle arbejdes videre med projektet og forhåbentlig igangsættes en 8. klasse på Hover-Torsted Friskole. Samtidig med dette fokuspunkt ville bestyrelsen, ledelsen og lærergruppen også:
  2. Styrke overgangen fra 7. til 8. klasse og gøre undervisningen mere sammenhængende i de to årgange for at gøre tilvalget af 8. klasse nemmere.

Det kan nu konstateres her sidst på skoleåret 2012/2013, at Friskolens 8. kl.-projekt bliver søsat fra august 2013. Der er 2 elever fra 7. kl., der har valgt at fortsætte på Friskolen. Maj og juni måned er blevet brugt på at få aftaler på plads, skemalægning og generel planlægning.

Mht. at styrke overgangen mellem 7. og 8. kl., så har vi besluttet, at det er vigtigt for hele projektet og overgangen, at netop 7.-8. årgang har samme klasselærer, og at man – selvom det bliver en lille klasse – ikke tænker klassesammenlægningen længere ned. Det er vigtigt i en opstartsperiode, at man har fokus på, hvordan det skal se ud fremadrettet. Diskussionerne om, hvordan man styrker overgangen fra 7. til 8. kl. kører på fuld styrke med hensyn til planlægning af eks. fortælling, blokfag og andre fag. Det er vigtigt, at 8. kl. nu kommer godt i gang og fagligt har den høje standard vi altid forventer på Friskolen. Det er tanken, at især lærergruppen hele tiden skal arbejde med overgangen.

Fokuspunkter vedrørende skolens undervisning i skoleåret 2013/2014

1. Styrke overgangen fra 7.-8. kl. og gøre undervisningen mere sammenhængende i de to årgange for at gør tilvalget af 8. klasse nemmere. 

Vi vil fortsat arbejde med dette fokuspunkt. I Skoleåret 13/14 kommer der gang i en 8. klasse, og derfor er det naturligt at arbejde videre med dette punkt.

2. Igangsætte Tværdag – aldersintegreret undervisning en dag om ugen.

Vi vil i år i gang med et nyt projekt – Tværdag, har vi valgt at kalde det. Her vil vi arbejde på tværs af klasserne i dansk og matematik, ligesom vi vil arbejde emneorienteret. Vores mål er at ramme børnene på deres niveau, give lærerne mulighed for at arbejde mere sammen – udveksle ideer/spille sammen, arbejde i dybden med emner, give mere plads til at tænke anderledes indgangsvinkler til emnerne, gøre fagene mere virkelighedsorienterede.

3. Optimere IT-området og gøre det mere smidigt.

Vi vil næste skoleår lave et IT-rum, hvor Smartboardet er, så det bliver nemmere og hurtigere at igangsætte undervisningen og mere interessant. Derudover vil vi starte reel skemalagt IT-undervisningen for 2. – 8. årgang.

Fokuspunkter vedrørende skolens værdier i skoleåret 2012/2013 

I skoleåret 2011/12 lavede Friskolen sin første undervisningsmiljøvurdering. Konklusionen på denne kan man læse mere uddybende andet sted på hjemmesiden, men i bestyrelsen, ledelsen og lærergruppen blev man enige om, at fokuspunktet i skoleåret 2012/2013 skal være netop et punkt fra denne konklusion:

1. Synliggørelse og evt. udvidelse af den demokratiske proces på Hover-Torsted Friskole

Dette blev vedtaget ud fra det synspunkt, at et af skolens vigtigste målsætninger bør være at uddanne børnene til at være hele mennesker, der aktivt deltager i vores demokratiske samfund. Derfor bør demokrati være en vigtig del – også af deres hverdag. Hvordan skulle de ellers lære det?! Vi var ikke i tvivl om, at vi allerede gjorde meget for at udvikle børnenes demokratiske evner, men vi kunne/kan altid blive bedre.

Hvordan kan vi synliggøre vores demokratiske processer på Hover-Torsted Friskole, så eleverne har en oplevelse af, hvad det vil sige at være medbestemmende og demokratisk?

Kan vi udvide den demokratiske proces på Hover-Torsted Friskole, så der på mange andre områder også er mulighed for at øve sig i at blive en kommende samfundsborger?

Skoleårets fokuspunkt blev både diskuteret og evalueret i forældregruppen, elevgruppen, lærergruppen og bestyrelsen. I august startede vi simpelthen med at spørge i lærergruppen og bestyrelsen: hvordan kunne vi synliggøre demokratiet mere – kunne vi gøre det endnu bedre?

Var det muligt at inddrage børnene endnu mere i beslutninger og overvejelser?

Nogle af vores vigtigste demokratiske processer er, at børnene er en vigtig del af vores morgensamlinger og summemøder, hvor de selv er med til at arrangere og styre disse. Vi har tit snakket om, at især vores summemøder står for en stor del af de demokratiske processer. Nogen gange var det svært for børnene – fra den ældste til den yngste – at huske, hvad vi havde aftalt – hvilke overvejelser vi gjorde os til møderne osv. Det blev foreslået fra bestyrelsen, at samtidig med at summemøde-referatet skulle i vores ugebrev Hot News og blev gennemgået i ’Nyheder’, så skulle det også altid hænge synligt på skolen, så børnene kunne orientere sig. Forespørgsler fra børnene til lærergruppen bliver konsekvent taget på næste lærermøde, og vi er blevet bedre til at melde hurtigt tilbage på morgensamlingerne om forespørgslernes resultat.

Derudover snakkede vi om, om vi kunne styrke børnenes medinddragelse i forbindelse med emneuger og anderledes dage på Friskolen – også for at styrke medansvaret. Resultatet af det blev, at man til emneugen sidst i september kunne komme med forslag til emner. Et udvalg blandt børn og voksne blev nedsat, og et emne blev valgt blandt mange fine forslag: Sport og mad i andre lande. 

Det blev en forrygende emneuge, hvor børnene tog ansvar og deltog for fulde drøn – de havde selv været med til at foreslå den!!

Derudover havde børnene et ønske om en elev-lærer-byttedag. De ældste underviste de yngste – og lærerne. En helt igennem anderledes skoledag.

Vi vil fortsætte med at have fokus på synliggørelsen af demokratiet og indtænke børnene i planlægningen af diverse aktiviteter. Eks. kan vi allerede nu sige, at 6.-7. kl. for medindflydelse på deres oplevelser på lejrturen til Bornholm, og at 7.-8. kl. er med til at planlægge emner til Tværdagen i foråret.

Fokuspunkt vedrørende skolens værdier skoleåret 2013/2014

1. Medbestemmelse i tilrettelæggelse af fagtimerne (et punkt fra UVM i 11/12)

Lærergruppen har netop taget første diskussion ang. næste skoleårs fokuspunkt. Dette er et sted, hvor man som lærer har et stort ejerskab. Tilrettelæggelsen – didaktikken i timerne er naturligvis noget vores lærere har meget fokus på – de prøver hele tiden at tænke forskellige aktiviteter i form af bevægelse, IT osv. ind i timerne.

Det er allerede klart nu, at vi skal minde hinanden om det mange gange i løbet af næste skoleår. Derfor har vi snakket om, at fokuspunkterne skal stå øverst på dagsordenerne til lærermøderne, så vi husker dem og de bliver synliggjort.

Kommende 7.-8. kl. bliver taget med på råd ang. emner i undervisningen. Her kan man komme med forslag til, hvordan man kan arbejde med emnet. I de øvrige klasser skal der være plads til ideer fra børnene – ’huller’ i årsplanen, hvor børnene bliver taget med ind i tilrettelæggelsen.

Nogle områder er og skal være lærerstyrede.