Fokuspunkter vedrørende undervisning i skoleåret 2013/2014

1. Styrke overgangen fra 7.-8. kl. og gøre undervisningen mere sammenhængende i de to årgange for at gør tilvalget af 8. klasse nemmere.

Endelig fik vi startet vores 8. kl. op, og det har været et rigtig godt første år, der også har budt på nye begreber på skolen og selvfølgelig nye udfordringer. Vores 7.-8. kl. har været en lille gruppe, der har kørt samlæst i de fleste timer – der hvor det har været muligt. Lærergruppen har i de fleste fag arbejdet på at lave emnerne 2-årige, men med megen differentiering inden for de enkelte faglige områder. Dvs. der er emner eller områder, der først bliver berørt næste skoleår – der bliver en sammenhæng mellem det at gå i 7. kl. og det at gå i 8. kl. Der er ingen tvivl om, at dette koncept vil blive udviklet mere gennem de næste skoleår.

Samtidig med dette, så er det også et spørgsmål om at få vendt ideen med, at man skal videre efter 7. til, at skoleskiftet først sker efter 8. kl.

Vores næste 7.-8. kl. er væsentlig større end indeværende skoleårs.

2. Igangsætte Tværdag – aldersintegreret undervisning en dag om ugen.

Vi startede i år et nyt projekt – Tværdag, har vi valgt at kalde det. Her arbejder vi på tværs af klasserne i dansk og matematik, ligesom vi arbejder emneorienteret.

Vores mål med tværdagen har været at ramme børnene på deres niveau, give lærerne mulighed for at arbejde mere sammen – udveksle ideer/spille sammen, arbejde i dybden med emner, give mere plads til at tænke anderledes indgangsvinkler til emnerne, gøre fagene mere virkelighedsorienterede.

Vi kan se, at børnene blomstre i denne form for undervisning. Deres egen viden anderkendes, og der er mulighed for en anderledes undervisningsform, da vi snakker om flere sammenhængende timer med de samme klasser og lærere.

I år har vi arbejdet med emner som geometri, handelsregning, genre, identitet m.m.

Børnene har arbejdet i grupper, individuelt, fået oplæg om emnet og løst relaterede opgaver til emnet. De har fremlagt/fremvist.

Vi vil fortsætte med tværdage næste skoleår endda - i første omgang i en forsøgsperiode - i en udvidet form, da vi synes, det er en meget givende, lærerrig og kreativ undervisningsform.

3. Optimere IT-området og gøre det mere smidigt.

Vi har lavet et IT-rum, hvor Smartboardet er, så det er blevet nemmere og hurtigere at igangsætte undervisningen og mere interessant. Derudover har vi startet reel skemalagt IT-undervisningen for 2. – 8. årgang. Her har børnene arbejdet med stillede opgaver i forhold til tekstbehandling, billedbehandling og regneark. Børnene har i perioder haft lektier for til næste gang – skolen har anskaffet sig en del USB-stiks, som gør det muligt at arbejde videre med en opgave hjemme.

Børnene har selv givet udtryk for, at de er glade for IT-undervisningen. Det giver dem en god baggrund for at arbejde i andre fag med en computer. De har også udtrykt glæde for det nye IT-lokale, som virker ganske efter hensigten – nemt og overskueligt. 

Fokuspunkter vedr. undervisningen i skoleåret 2014/2015

1. Der skal foretages en ny undervisningsmiljøvurdering

På Hover-Torsted Friskole følger vi loven vedr. undervisningsmiljøvurderingen foretaget hvert 3. år. Sidste undervisningsmiljøvurdering blev foretaget i skoleåret 2011/2012. Denne UVM blev brugt fremadrettet i forbindelse med friskolens fokuspunkter.

2. I en prøveperiode indtil oktober skal der eksperimenteres med to tværdage – evt. fortsættes med to dage hver uge resten af skoleåret.

Vi har været meget begejstrede for vores nye tværdag en gang om ugen. Vi vil nu – i første omgang i en prøveperiode - afprøve om ideen kan bære to dage i ugen. Der bliver afsat tid i lærernes forberedelse en gang om ugen til, at man på tværs af lærergruppen kan planlægge de to dage.

3. Styrke overgangen fra 7.-8. kl. og gøre undervisningen mere sammenhængende i de to årgange for at gør tilvalget af 8. klasse nemmere.

Det er stadig vigtigt, at vi har fokus på at styrke overgangen mellem 7. og 8. kl., så det permanent bliver det almindelige valg på Hover-Torsted Friskole at gå til og med 8. kl. 

Fokuspunkt vedrørende skolens værdier skoleåret 2013/2014

1. Medbestemmelse i tilrettelæggelse af fagtimerne (et punkt fra UVM i 11/12)

I løbet af skoleåret er der løbende blevet drøftet dette fokuspunkt. Vi vidste fra starten, at det ville blive en udfordring – netop fordi man går ind i didaktikken i timerne, noget som normalvis er meget lærerstyret.

Fokuspunktet har hele skoleåret været at finde øverst på vores lærermøde-dagsordener.

Vi har i forbindelse med vores drøftelser haft fokus på allerede afviklede undervisningsforløb, men også kigget fremad. Hvor kan vi være åbne over for fokuspunktet næste gang. 

Under disse drøftelser har vi bl.a. snakket om, at børnene (især i de ældste klasser) skal have mulighed for at vælge emner eks. i geografi, at børnene skal være med til at vælge overordnede emner til vores emneuger, være med i skriveprocessen omkring vores fælles skuespil i januar, vælge hvilke aktiviteter de gerne vil arbejde med på en fagdag, selv vælge område inden for projektet, være med til at finde læringsstile i undervisning, noget så simpelt som selv at være med til at finde sange til morgensang!, være en meget stor del af vores fælles gymnastikopvisning i marts, hvor børnene stod for en stor del af planlægningen. 

Men vi har også indset, at der er nogle områder, der er svære at deles om med børnene! Lærerne har en stor professionalisme og faglighed, som tit og ofte gør, at timerne ikke kan gøres anderledes. Vi har høj faglighed på Friskolen, og det står vi fast på! Dette fokuspunkt drejer sig jo også om, at vi anerkender, at børn er forskellige, og at de lærer forskelligt…..i sidste ende at vi i lærergruppen lytter til disse forskelligheder.

På Hover-Torsted Friskole er vores børn er meget med i medbestemmelse på undervisningsområdet. Dette ses bl.a. også i forbindelse med skoleårets planlægning, hvor børnenes forslag tages med ind i lærernes overvejelser.

De voksne på Friskolen gør meget ud af at fortælle børnene, hvor de har medbestemmelse. Vi kan se, at jo ældre børnene bliver, jo mere bliver de bevidste om deres egen medbestemmelse. 

Fokuspunkt vedrørende skolens værdier i skoleåret 2014/2015 

Mere bevægelse i undervisningen 

På Hover-Torsted Friskole har vi jf. den nye folkeskolereform valgt, at vi ikke lægger flere idrætstimer ind i børnenes skema. Vi vil derimod blive bedre til at gøre indlæringen mere aktiv. Vi har gennem flere år været med i Sæt skolen i bevægelse og brugt en del materialer herfra, men vi vil gerne blive endnu bedre til at være aktive sammen med børnene i timerne! Vi vil have fokus på det på lærermøderne, med et lille oplæg til en leg eller aktivitet, der styrker den fysiske del i undervisningen. Derudover påtænker ledelsen, at der i løbet af skoleåret skal afsættes tid til et kursus i bevægelse i undervisningen. Vi gør allerede meget nu, men vi kan blive meget bedre til det! 

Vi vil fortsætte med at have vores fokuspunkt stående på sidehovedet af vores dagsorden, og vi vil også evaluere fokuspunktet løbende og som minimum i hvert kvartal.